Регулаторен и Ризик на Усогласеноста

Компаниите во сите индустрии се соочуваат со глобалното ширење на различни регулаторни побарувања, очекувањата на засегнатите страни и промените во деловниот модел. Компаниите се соочуваат со предизвик да ги почитуваат законите и прописите, а истовремено да ја зголемуваат вредноста и да прошируваат бизнисот. Иако регулатива и усогласеност се повеќе се зголемуваат, сепак многу фирми сеуште не преземаат интегриран пристап кон ризикот. Усогласеност со законите, правилата, стандарди во одредена област, пропишани практики и етички стандарди е важна не само заради исполнување на форма кон регулаторот туку и за градење бренд, зголемени деловни можности, респектабилна репутација, препознатливост кај клиенти и помеѓу конкуренција.
Нашите експерти се тука да Ви помогнат за подготовка на извештаи, компаративни анализи, комуникации со државни органи и установи, како и со „јаз“ анализата, изготвување на релевантни политики и оперативни процедури, проценка на влијанието на внатрешни процеси и бизнис модел.

Регулаторен и Ризик на Усогласеноста