Известување

Денес секоја организација бара услуги за финансиско известување. Финансиското известување и анализата станаа клучни за сите бизниси, бидејќи финансиските извештаи се неопходни за да се проценат финансиските перформанси на компанијата. Преку финансиска анализа компанијата открива дали остварени перформанси се одлични, добри или лоши. Но, пред се потребно е финансиска анализа да ја користиме за планирање и креирање на стратегија. Дали во наредната година компанијата ќе има раст? Доколку да врз основа на што? Диверзификација, сегментација, проширување? Дали избрана стратегија ќе ги привлече финансиски средства и инвеститори? Дали компанијата е усогласена со стандарди на известување? Дали има промени во стандарди кои ќе влијаат на компанијата во наредната година?
Нашата улога е да им помогнеме на нашите клиенти да ги решат овие прашања и да ги подобрат процесите како во финансиско известување и анализа, така и во интегрална употреба на анализите во стратешки одлуки на компанијата.

Известување